Lejebetingelser

Forside / Lejebetingelser

Generelle betingelser

 

Bestilling, betaling & afbestilling:

En bestilling er registreret modtaget, når Lejer modtager en bekræftelse og/eller en faktura indeholdende en oversigt over det lejede materiel. Begge disse bliver sendt til en e-mail oplyst af Lejer. Enhver bestilling skal indeholde Lejers navn, adresse, e-mail og mobilnummer.

Betaling foregår som udgangspunkt i 2 rater. Ved reservation af materiel fakturerer Lavpristelte.dk 1. rate på 500 kr., som Lejer skal betale, for at reservationen er endelig. 1. rate skal betales inden 8 dage. Betales 1. rate ikke rettidigt, bortfalder reservationen uden yderligere varsel. Én måned før afhentning af det lejede materiel, fakturerer Lavpristelte 2. rate som er ordrens totalbeløb fratrukket 1. rate. 2. rate skal betales indenfor 8 dage.

På fakturaen for 2. rate kan Lavpristelte.dk pålægge et depositum på 1.000 kr. som sikkerhed for eventuelle skader, der evt. kan opstå på det lejede materiel imens, det er i Lejers varetægt. Dette beløb kan anvendes til dækning af skader på og/eller ved bortkomst af materiel. Depositum tilbagebetales af Udlejer senest 14 dage efter tilbagelevering af lejet materiel, såfremt lejede produkter ikke har taget skade, ikke er tilbageleveret for sent eller at Lejer på anden vis har misligholdt lejeaftalen. Overstiger reparations- og erstatningsomkostningerne det depositum som er indbetalt, bliver Lejer faktureret de omkostninger, som overstiger det indbetalte depositum.

Ved enhver afbestilling refunderes 1. rate ikke, såfremt denne måtte være indbetalt. Frem til betalingsfristen for 2. rate, har Lejer mulighed for at afbestille det lejede materiel. Efter betalingsfristen for 2. rate, har Lejer ikke mulighed for at afbestille det lejede materiel uden at betale det fulde beløb iht. det aftalte.

Sker bestilling af telte og andet udstyr mindre end 1 måned før lejedato, faktureres det fulde beløb på 1. faktura med gældende afbestillingsbetingelser som var der tale om 2. rate.

Udstyr udleveres ikke til Lejer med mindre der er sket fuld betaling af det aftalte beløb forud for afhentning.

 

Levering & afhentning:

Lejer afhenter og tilbageleverer telt og andre lejede produkter medmindre andet er aftalt. Lejer sørger selv for opsætning og nedtagning af produkter, medmindre andet er aftalt.

Lejer er forpligtet til at transportere det udleverede materiel på forsvarlig vis, og under hensyntagen til at materiel inkl. emballage ikke tager skade. Lavpristelte.dk anbefaler derfor, at Lejer afhenter materiel i en lukket trailer alternativt i en trailer med vandafvisende overdækning. Lejet materiel skal være forsvarligt fastspændt under transport

Senest 7 dage før lejedato modtager du en mail fra Lavpristelte.dk indeholdende informationer omkring afhentning og aflevering af udstyr, herunder datoer og tidspunkt samt andre relevante informationer.

Har Lejer aftalt at Lavpristelte.dk skal stå for levering og returnering samt evt. opsætning og nedtagning så sker dette efter forudgående individuel aftale om tid og sted.

 

Manglende eller forsinket afhentning & returnering:

Afhentning skal ske om onsdagen i tidsrummet 16.00 og 20.00, medmindre andet er aftalt forinden. Ved Lejers forsinkelse af afhentning, skal Lejer aftale et andet afhentningstidspunkt med Lavpristelte.dk. Ved manglende aftale forud for forsinkelsen, påligner Lavpristelte.dk et afhentningsgebyr på 500 kr., til dækning af den ekstra arbejdstid dette medfører.

Telte og andre lejede produkter skal tilbageleveres om mandagen i tidsrummet 16.00 og 20.00 medmindre andet er aftalt forinden. Hvis telt og andre lejede produkter ikke leveres rettidigt tilbage, betragtes dette som genudlejet, og lejer hæfter derfor for en ny lejeperiode svarende til den foregående.

Medfører den manglende/forsinkede tilbagelevering omkostninger for Lavpristelte.dk til genanskaffelse af udstyr til en anden Lejer, hæfter den tidligere Lejer for disse omkostninger udover den nye lejeperiode. Dette kan både være lejeomkostninger hos en anden teltudlejer eller købsomkostninger i fald, der ikke er muligt at leje udstyr hos anden teltudlejer.

 

Fejl & mangler:

Udlejer bærer ansvaret for, at de udleverede produkter er i god stand ved udlevering til lejer. Ved Lejers modtagelse af produkter og senest inden ibrugtagen, skal Udlejer gøres opmærksom på eventuelle fejl eller mangler, ellers betragtes det modtagne materiel som modtaget af Lejer i fejlfri stand, og Lejer bærer herfra ansvaret for det lejede materiel.

 

Udstyrets stand ved modtagelse og tilbagelevering:

Telt og andre lejede produkter skal tilbageleveres i samme stand, som det blev modtaget. Telt og andre lejede produkter skal være rene og tørre ved tilbagelevering. Manglende rengøring af lejet materiel foretages af Lavpristelte.dk for Lejers regning. Telte og andre lejede produkter som er blevet påført elementer, som ikke kan fjernes, og som eksempelvis medfører varige lugtgener kan betyde, at produkterne må betragtes som ødelagt, og Lavpristelte.dk er herefter berettiget til at genanskaffe lignende produkter for Lejers regning.

Særligt vedr. telte: Ingen telte må nedpakkes og returneres i våd eller fugtig tilstand. Alle telte skal nedpakkes rene og tørre, da der ellers er risiko for rådskader på teltdugen. Ved returnering af våde telte bliver Lejer opkrævet timebetaling for tørring af vådt tilbageleveret telt.

Prisen for rengøring af telte og andre lejede produkter opgøres på baggrund af det faktiske timeforbrug og faktureres til en timepris på 500 kr./time inkl. moms.

 

Skader & bortkomst:

Så længe det lejede materiel befinder sig i Lejers varetægt, er Lejer ansvarlig for enhver skade, som måtte blive påført det lejede materiel. Materiellet er i Lejers varetægt fra udleveringstidspunktet hos Udlejer, og Lejer er derfor også ansvarlig for materiellet under transporten fra og til Lavpristelte.dk´s lagre.

Skader eller bortkomst af lejet matriel erstattes til fuld genskaffelsespris på Lejers regning.

Særligt vedr. telte

Ved leje af telt på 6 x12 meter gør Udlejer Lejer opmærksom på a telte større end 50 m2. skal opstilles iht. reglerne i Bygningsreglementet. Teltene hos Lavpristelte.dk er IKKE certificeret men overholder gældende lovgivning vedr. brandsikkerhed. Reglerne i bygningsreglementet findes her.

Endvidere opfordres Lejer til at gøre sig bekendt med retningslinjerne for opstilling af telte større end 50 m2, som anvendes af op til 150 personer i den af Udlejer udleverede informationsfolder.

Der må ikke bruges tape eller andre klæbende materialer til opsætning af genstande på det lejede materiel. Såfremt dette konstateres, vil rengøring / fjernelse heraf ske for Lejers regning til udlejers gældende timepris.

Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader på nedgravede kabler, kloakrør og vandledninger etc., der måtte befinde sig i teltets opsætningsareal. Det påhviler Lejer selv at undersøge de nærmere forhold herom inden opstilling af det lejede materiel.

Det påhviler Lejer selv at sørge for, at det lejede materiel er forsvarligt sikret i lejeperioden. Lejer har pligt at efterspænde barduner / båndstrammer hvis nødvendigt, og Lejer skal sørge for, at teltet er forsvarligt tillukket inden og efter brug. I tilfælde af kraftig vind skal teltets sider være påmonteret og være lukket til, ligesom teltets gavle skal være påmonteret og lynet ned, således at vinden ikke kommer ind i teltet.

I tilfælde af regnvejr skal lejer løbende tilse samt sørge for om nødvendigt, at teltdugen tømmes for vand, såfremt dette måtte ophobe sig på teltdugen. Sker dette ikke vil teltdugen lide skade, og Lejer vil dermed blive gjort erstatningsansvarlig for ødelagt dug og eventuelle andre skader som følge heraf.

Lejer skal levere teltet retur på samme måde og i samme emballage, som teltet blev afhentet i hos Udlejer. Endvidere skal Lejer nedpakke teltet på samme måde, som det blev modtaget i ved afhentning. Såfremt Lejer ikke leverer teltet retur i intakt emballage og/eller nedpakket på samme måde, som det blev modtaget, er Udlejer berettiget til at anskaffe ny emballage og foretage ompakning til de til enhver tid gældende timepriser for Lejers regning. Prisen opgøres på baggrund af det faktiske timeforbrug.

Særligt vedr. gulve

Gulve lejet hos Lavpristelte.dk er fleksible i sin konstruktion, hvorfor gulvet vil følge det terræn, som det udlægges på. Eventuelle ujævnheder i underlaget skal Lejer selv udbedre inden udlægning af gulvpladerne. Udlejer kan således ikke gøres ansvarlig for eventuelle problemer ved udlægning af gulvpladerne.

Gulvplader skal leveres retur af Lejer i afvasket og rengjort stand, og gulvet skal ligeledes være tørt. Såfremt gulv ikke leveres rengjort tilbage til Udlejer, er Udlejer berettiget til at foretage rengøring af gulv for Lejers regning, til den til enhver tid gældende timepris. Prisen opgøres på baggrund af det faktiske timeforbrug.

Særligt vedr. andet materiel

Alt andet materiel leveres retur i samme stand og i samme emballage, som det er modtaget i.

Fsa. Borde og stole er disse ikke beregnet til udendørs brug og kan derfor ej heller tåle regn og fugt. Ved forkert opbevaring af disse i Lejers varetægt vil eventuelle følgeskader blive erstattet for Lejers regning.

Borde og stole skal leveres rengjort og afvasket retur til Udlejer. Sker dette ikke er Udlejer berettiget til at foretage rengøring for Lejers regning til den til enhver tid gældende timepris. Prisen opgøres på baggrund af det faktiske timeforbrug.

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer fra leverandører og på hjemmesiden.

luk

Send en bestilling eller forespørgsel

Ønsker du at bestille eller få et tilbud på leje af telt mv. kan du med fordel udfylde nedenstående formular og vi vil vende hurtigt tilbage til dig med en bekræftelse eller et tilbud.

Bestillingsformular